نوشته

هیچ تصویر یافت

آرامگاه بی بی هیبت باکو

در شش کیلومتری شهر باکو وجنوب غربی این شهر مرقدی متعلق به یک بانوی ...

By eminur1610