باکو گشت : مرکز فرهنگی حیدر علی اُف آذربایجان پس از برگزاری مسابقه ای در سال ۲۰۰۷ ، شرکت معماری زاها حدید که به تازگی فوت شد و میتوان گفت بهترین معمار زن جهان بود برای طراحی مرکز فرهنگی حیدر علی اُف برگزیده شد.

معمار ایرانی تیم طراحی شرکت زاها حدید خانم “سارا شیخ اکبری” مسئولیت طراحی داخلی این پروژه را بر عهده داشته است این ساختمان برای تبدیل شدن به محل اصلی برنامه های فرهنگی کشور طراحی گشته است، این بنا درک و احساسات لطیف فرهنگ آذری را به نمایش میگذارد و چهره ی خوشبین یک ملت را نشان میدهد که نگاهشان رو به سوی آینده است فرم بندی حجم به نحوی استادانه، با امواج و انشعاب، تا شدگی ها و انعطافش سطح میدان را به چشم انداز معمارانه ای مبدل نموده که عمکردهای بسیاری ایفا می نماید از جمله خوشآمدگویی دعوت، پذیرایی و هدایت بازدیدکنندگان به سطوح مختلف درون بنا