باکو گشت : این مجموعه به نام سرزمین رویاها در سال ۲۰۱۵ افتتاح  شده است

که علاوه بر زمین بسیار بکر و طبیعی و با وسعتی بسیار زیاد برای گلف در نظر گرفته شده است مجموعه

رستورانها و متلها و دریاچه های مصنویی زیبایی در ان احداث شده است و برای استفاده از زمین گلف ان

بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ منات برای چند ساعت باید بپردازید