باکو گشت

ایستگاهای پمپ بنزین و اتومبیلهای هیبریدی

قیمت بنزین در مقایسه با ایران بسیار اندک بالاتر است ولی کیفیت بنزین خوب ودر استانداردهای ۹۲ ، ۹۵ و سوپر ارایه می شود که قیمت بنزین معمولی ۹۲ حدود ۱۵۰۰ تومان فعلی است اما جایگاهای عرضه بنزین یا گازوییل میشود گفت بیشتر شبیه یک هتل چند ستاره هست که زیباترین جایگاهها در باکو وجود دارد .همچنین در باکو چندین جایگاه سوخت سبز یا شارژ الکتریکی برای اتومبیلهای برقی و هیبریدی وجود دارند