تور باکو – صدیق سلمانوف، رئیس اداره جنگلداری وزارت اکولوژی و منابع طبیعی کشور آذربایجان گفت که کارآفرینان بعد از تمدید مدت اجاره زمین، علاقه خود را برای اجاره زمین جنگلی در جمهوری آذربایجان افزایش داده اند.

وی گفت به منظور افزایش علاقه مالکان به اجاره زمین جنگلی، اصلاحاتی در کد جنگل جمهوری آذربایجان انجام شده است. براساس اصلاحیه، امکان اجاره زمین جنگلی نه برای ۱۰ بلکه برای ۴۹ سال امکان پذیر است. سلمانوف خاطرنشان کرد که قبل از اصلاحات، کارآفرینان علاقمند به اجاره زمین جنگلی نداشتند:

آنها گفتند که این سودآور نیست. به کارآفرینان ۱۰ سال زمین داده شد، آنها به مدت ۵ سال درختان کاشتند و درختان رشد کردند و در ۵ سال دیگر محصول جمع آوری کردند. بعد از ۱۰ سال مشخص نبود که قرارداد آنها تمدید می شود یا خیر. این اصلاح باعث افزایش علاقه کارآفرینان شد. با افزایش دوره اجاره زمین ، وضعیت اجتماعی کارآفرینان بهبود می یابد و امنیت غذایی تأمین می شود.

وی خاطرنشان کرد که تا به امروز، کارآفرینان حدود ۱۵۰۰ هکتار زمین جنگلی از جمله زمین در مناطق کوهستانی و دشتی را اجاره داده اند که حدود ۶۰۰ هکتار از آن برای اجاره کوتاه مدت اجاره داده شده است.

وی گفت که بیشتر قلمرو مناطق جنگلی در مناطق کوهستانی واقع شده است و بنابراین کارآفرینان زمین های جنگلی را در آن مناطق اجاره می کنند.